இந்த காலத்துப் பெண்கள் எல்லாவற்றையும் சுலபமாகப் புரிந்து கொள்கிறார்கள், தங்கள் கணவனைத் தவிர.

-ஆஸ்கார் ஒயில்டு