செல்வது சரியான பாதையாக இல்லாத போது 
வேகமாக ஓடுவதால் என்ன பயன்.

-ஜெர்மானியப் பழமொழி