எத்தனை முடியுமோ அத்தனை சம்பாதி;
எத்தனை முடியுமோ அத்தனை சேமி;
எத்தனை முடியுமோ அத்தனை பிறர்க்கு கொடு;

-கே.வெல்லி