நீ எதை சொல்கிறாய் என்பதை விட,
யாரிடம் சொல்கிறாய் என்பதே முக்கியம்.

-ரூசோ