கெட்ட புத்தகங்கள் திருடனை விட மோசமானவை .

-இத்தாலியப் பழமொழி