நான் என் ஆயுள் உள்ளவரை 
யாரிடமும் ஓட்டுக் கேட்க மாட்டேன்;
எனக்காக இரண்டு 
புகழ் வார்த்தைகள் சொல்லும்படி
யாரிடமும் எதிர்பார்க்க மாட்டேன்.

-தந்தை பெரியார்