என்ன செய்யவேண்டும் என்று அறிந்திருப்பது அறிவு;
அதை எப்படி  செய்யவேண்டும் என்பதை அறிந்து இருப்பது ஆற்றல்;
அதைச் செய்வது அறம் .

-ஸ்டார் ஜொர்டான்