பார்ப்பதை எல்லாம் நம்பாதீர்கள்.
கேட்பதில் பாதியை நம்பாதீர்கள்.

-டென்னிசன்