நீ கவலைகளை சுமந்து
கண்ணீர் சிந்துவதை விட,
லட்சியங்களை சுமந்து ரத்தம் சிந்து.
உலகம் உன்னைப் போற்றும்.

-லெனின்