அடுத்த வீட்டுக்காரனுடன் நட்பாக இரு,
ஆனால் இடையில் இருக்கும் சுவரை எடுத்து விடாதே.

-ஓர் அறிஞர்