தாயின் அன்பை வெளியிட
உலகத்தில் எந்த மொழியிலும்
போதிய வார்த்தைகள் இல்லை.

-கோபீன்