பரிசுகள் கொடுத்து 
நண்பர்களை சேர்க்காதே;
நீ கொடுப்பது நின்றால் 
அவர்கள் அன்பு செலுத்தாமல் 
நின்று விடுவார்கள்.

-புல்லர்