கடவுள்  கருணைக் கடல்,
ஆனால் அதிலே  மொள்ள நாம் உபயோகிக்கும் வாளிதான் மிகச் சிறியது.

-க்ளென் போர்ட்