மது உள்ளே போனால்
மதி வெளியே வந்து விடும்.

-பிகான்