கோபிக்கத் தெரியாதவன் முட்டாள்;
கோபிக்க விரும்பாதவன் விவேகி.

-ஆங்கிலப் பழமொழி