துணிவுமிக்க மனிதனே
தன் தொழிலில் ஒவ்வொரு முறையும்
புதுமை படைத்து வெற்றி பெறுகின்றான்.

-டேல் டவுட்டன்