முனிவரின் மூளையில் கூட 
முட்டாள்தனம் ஒரு மூலையில் இருக்கும்.

-அரிஸ்டாட்டில்