முனிவரின் மூளையில் கூட முட்டாள்தனம் ஒரு மூலையில் இருக்கும்.

-அரிஸ்டாட்டில்