எங்கு நாம் 
வசதியாக வாழ்கிறோமோ 
அதுவே நம் நாடு.

-ஜான் மில்டன்