மனிதன் எப்போதும் வீரனாகத் திகழ முடியாது;
ஆனால் அவன் எப்போதும் மனிதனாக வாழலாம்.

-கதே