அறிவியல் கலவாத சமயவுணர்வு முடமானது;
சமய உணர்வு இல்லாத அறிவியல் குருடானது.

-ஐன்ஸ்டீன்