பொறாமை மடமைக்கொப்பானது;
போலித்தனம் தற்கொலைக்கொப்பானது.

-எமெர்சன்