எதுவும் தானாக வருவதில்லை.
நல்லது எதுவும் நிச்சயமாக வருவதில்லை.
எல்லாவற்றையும் நாமே கொண்டு வரவேண்டும்.

-கதே