இன்பமான வாழ்க்கைக்கு மூன்று விஷயங்கள் தேவை.
பழையதை மறத்தல்,
நிகழ்வதை கவனமாக நடத்துதல்,
வரப்போவதை நன்கு சிந்தித்தல்.

-கிரீஸ் பழமொழி