கடவுளைத்
தன்னில் காணாதவனுக்கு
கடவுள் இல்லை.

-டால்ஸ்டாய்