ஒருவனின் தன்னம்பிக்கையும் சுய ஒழுக்கமுமே
அவனது அதிர்ஷ்டத்தை தீர்மானிக்கும்.

-சைரஸ்