இன்று உன்னால் கூடிய மட்டும் நன்றாகச் செய்,
நாளை அதனினும் நன்றாய் செய்யும் ஆற்றல் நீ பெறக்கூடும்.

-நியூட்டன்