அவரவருடைய தவறுகளுக்கு 
அவரவர் சூட்டிக்கொள்ளும் பெயரே 
அனுபவம்.

-ஆஸ்கார் ஒயில்ட்