கெட்ட மனிதர்களைப்  பார்க்கும்போது
உங்கள் இதயத்தை பரிசோதித்துக் கொள்ளுங்கள்;
நல்ல மனிதர்களைப் பார்க்கும்போது
அவர்களைப் பற்றி சிந்தியுங்கள்.
அதன் மூலம் உயர்வடையுங்கள் .

-கன்பூசியஸ்