சகோதரனைப் போன்ற நண்பனும் இல்லை.
அவனைப் போன்ற பகைவனுமில்லை.

-இந்தியப் பழமொழி