நீங்கள் அனுபவித்தால் அது உங்கள் அறிவு,
பிறரையும் அனுபவிக்கச் செய்தால் அது உங்கள் நற்பண்பு.

-ஈரானியப் பழமொழி