மது அருந்த வேண்டும் என்று விரும்புகிறவன்,
நன்றாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் எஞ்சினில் 
மண்ணை வைப்பது போல
தன் மூளையை பாழ்படுத்துகிறான்.

- தாமஸ் ஆல்வா எடிசன்