அறிவற்ற சினேகிதனிடம் சேர்வதை விட 
புத்திசாலியான விரோதியை அடைவதே மேல்.

-ஷேக்ஸ்பியர்