ஜீவாத்மா தன் உடலை விடும்போது மனம் மாத்திரம் கூடவே வருகிறது.
ஆகையால் மனதைக் கவனமாகப் பாதுகாக்க வேண்டும்.

-ஸ்ரீபொங்ரே