வியாபாரம் என்பது 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஓர் ஏமாற்று வேலை.

-தாமஸ் ஆல்வா எடிசன்