மனிதர்கள்  அனைவரும் 
சீப்பின் பற்களைப் போல 
சமமானவர்கள்.

-நபிகள் நாயகம்