உற்சாகமுள்ளவனை எதிர்ப்பு  தடை செய்வதில்லை,
மாறாக அவனுக்கு அது  ஊக்கத்தை ஊட்டுகின்றது.

-ஹில்லெர்