எந்தப் பணியானாலும் அதனுடன் ஒன்றி விட்டால் மட்டுமே
அது பயனுடையதாய் அமையும்.

-எலியட்