பூரணமாக  உழைத்துக் கொண்டேயிருந்த எந்த மனிதனும்
மிகவும் வருந்தத் தக்க நிலையை அடைந்ததில்லை.

-லாண்டன்