இறைவன் இருக்கவில்லையானால்
அவனை உண்டாக்கிக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம்.

-வால்டேர்