சிலர் பருவச் சூழ்நிலையிலும் 
தவறிழைக்காத புத்திசாலிகளாய் இருக்கிறார்கள். 
சிலர் வேறுவிதமாக இருக்கிறார்கள்.

-பிராங்க்ளின்