இறைவன் ஒவ்வொரு நோய்க்கும் 
ஒரு பச்சிலையை அளித்திருக்கிறான்.

-பல்கேரியப் பழமொழி