நோய் இல்லையென்று 
மனதில் உறுதி செய், 
மனம் போல் உடல் அமையும்.

-மகாகவி பாரதி