மூட நம்பிக்கை மனிதனை முட்டாளாக்குகிறது, 
நம்பிக்கையின்மை அவனைப் பைத்தியமாக்குகிறது.

-ஹென்றி பில்டிங்