நீ  தொலைத்தது நாட்களைத்தான், 
நம்பிக்கையை அல்ல.

-எமெர்சன்