வாழ்க்கை என்பது ஒரு தீப்பந்தம், 
அதை அடுத்த தலைமுறையினரிடம் ஒப்படைக்கு முன் 
எவ்வளவு  பிரகாசமாய் முடியுமோ அத்தனை பிரகாசமாய் 
எரியச் செய்யவேண்டும்.

-பெர்னாட்ஷா