அதிக செலவும் 
முட்டாள்தனமான சிக்கனமும் 
தீமையே விளைவிக்கும்.

-ஹென்றி போர்ட்