குற்றம் குறைகளை நீக்கிகொள்வதே 
நமக்கு ஏற்படக்கூடிய பெரிய அதிர்ஷ்டமாகும்.

-கதே