நல்ல அதிர்ஷ்டத்தையும் 
நல்ல அறிவையும் 
கடவுள் சேர்த்துக் கொடுப்பதில்லை.

-விவி