மனிதர்களின் நடத்தையில்தான் 
அதிர்ஷ்டம் உள்ளது; 
தலைவிதியில் அல்ல.

-இங்கர்சால்