காதலுக்கு கண் உண்டு 
ஆனால் பார்ப்பதுதான் இல்லை.

-ஜெர்மானியப் பழமொழி